Terms & Conditions

Gameseat.info Terms and Conditions

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten gedaan aan of aangegaan met derden (hierna: de koper). Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbiedingen en/of overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn bovendien van toepassing op elke andere rechtsverhouding tussen Gameseat en de koper.

1.2 Eventueel toepasselijke inkoopvoorwaarden van de koper blijven onverlet voor zover de inhoud daarvan niet in strijd is met de algemene voorwaarden van Gameseat.info. In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met het bepaalde in de algemene voorwaarden van Gameseat.info is het bepaalde in de algemene voorwaarden van Gameseat.info bindend.

1.3 Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.

1.4 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, laten de overige bedingen onverlet.

1.5 Indien Gameseat.info met de koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

Artikel 2. Aanbiedingen.

2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook door Gameseat.info gedaan, zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Afbeeldingen, tekeningen, maat-, en gewichtsopgaven e.d., die Gameseat.info bekend maakt in catalogi, circulaires of anderszins, zijn voor Gameseat.info niet bindend en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen Gameseat.info aanbiedt. Indien de geleverde zaken hiervan afwijken geeft dit de koper niet het recht om de ontvangst van de geleverde zaken dan wel de betaling daarvan te weigeren. Evenmin is Gameseat.info dan verplicht om schade – in welke vorm of dan ook – aan de koper te vergoeden.

2.3 Gameseat.info behoudt zich te allen tijde het recht voor orders te weigeren zonder opgave van redenen.

Artikel 3. Overeenkomsten.

3.1 Overeenkomsten gelden eerst als gesloten na schriftelijke of elektronische bevestiging van een bestelling door Gameseat.info, dan wel na feitelijke uitvoering c.q. levering door Gameseat.info van een bestelling.

3.2 Bestellingen worden door Gameseat.info slechts aanvaard tegen de prijzen zoals deze gelden op de dag van levering, tenzij bij het aanvaarden van de bestelling de prijs en/of korting uitdrukkelijk is overeengekomen en deze door Gameseat.info schriftelijk is/zijn bevestigd dan wel aanvaard. Aan de oude publicaties etc. waarin andere prijzen en kortingen worden genoemd dan voor de betreffende bestelling door Gameseat.info vastgestelde prijzen en kortingen, kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 Alle door Gameseat.info genoemde prijzen en bedragen zijn in Euro’s en exclusief B.T.W.

3.4 Voor bestellingen beneden een bedrag van EURO 250,– wordt door Gameseat.info EURO 10,00 orderkosten in rekening gebracht.

3.5 Verzending en vervoer van zaken geschiedt voor risico van de koper. De kosten van de verzending en vervoer van zaken zijn voor rekening van Gameseat.info.

3.6 De levering vindt plaats doordat Gameseat.info de zaken aflevert op het door de koper opgegeven adres. De koper is verplicht de door Gameseat.info in het kader van de overeenkomst geleverde zaken af te nemen op het moment dat Gameseat.info deze (af)levert. Indien de koper weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor de levering, dan is Gameseat.info gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper. Bovendien kan Gameseat.info dan aanspraak maken op betaling van de overeengekomen prijs als had de levering plaatsgevonden.

3.7 Indien Gameseat.info een termijn voor levering heeft opgegeven, dan is deze indicatief. Een opgegeven levertijd behelst dan ook nimmer een fatale termijn.

3.8 Zaken die door Gameseat.info niet op voorraad worden gehouden, kunnen te allen tijde door Gameseat.info ten behoeve van de koper worden besteld. De koper verplicht zich tot afname van deze speciaal voor hem bestelde zaken. Speciaal door Gameseat.info bestelde zaken worden door Gameseat.info na aflevering niet retourgenomen.

3.9 Afspraken of overeenkomsten met het personeel (alle werknemers en medewerkers die geen volmacht hebben) van Gameseat.info binden deze laatste niet, voor zover ze door Gameseat.info niet schriftelijk zijn bevestigd of aanvaard.

3.10 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen ten opzichte van hetgeen eerder is overeengekomen, zijn slechts geldig, indien deze door Gameseat.info zijn geaccepteerd, dan wel indien deze door Gameseat.info schriftelijk zijn bevestigd en hiertegen binnen 3 werkdagen na verzending van de bevestiging door de koper schriftelijk geen bezwaar is gemaakt.

3.11 Gameseat.info is te allen tijde gerechtigd om van de koper genoegzame zekerheid te verlangen ter voldoening van al hetgeen de koper aan Gameseat.info verschuldigd is en zal worden. Indien de koper in gebreke blijft met het stellen van de door Gameseat.info verlangde genoegzame zekerheid, is Gameseat.info bevoegd hetzij uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot opschorting en ontbinding van de overeenkomst is het gestelde in artikel 8 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Garantie.

4.1 Met inachtneming van hetgeen hieromtrent elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, garandeert Gameseat.info de kwaliteit respectievelijk de goede werking van door derden geleverde zaken, doch deze garantie reikt nimmer verder dan de (fabrieks)garantie die door haar leveranciers aan Gamesaet info wordt gegeven.

4.2 Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door Gameseat.info geleverde producten zaken zal Gameseat.info de koper desgevraagd op de hoogte stellen. Door Gameseat.info geleverde zaken vallende onder de fabrieksgarantie, dienen ter garantiebeoordeling franco aan Gameseat.info te worden verzonden. Gameseat.info verplicht zich tot ondersteuning van gegrond lijkende garantieaanspraken van de koper jegens de fabrikant.

4.3 De koper is gehouden om de zaken op het moment van levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde zaken overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daarin het normale handelsverkeer gesteld worden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid.

5.1 Indien Gameseat.info aansprakelijk is voor schade, dan is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bepaalde in dit artikel.

5.2 Gameseat.info is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van Gameseat.info of haar ondergeschikten. Gameseat.info is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3 In het geval van schade zal de betreffende claim bij de verzekeraar van Gameseat.info worden gemeld en wanneer er dekking is zal de aansprakelijkheid van Gameseat.info voor schade beperkt zijn tot het daadwerkelijk door de verzekeraar uit te keren bedrag.

5.4.Gameseat.info is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering van zaken ontstaan tijdens verzending hiervan.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud.

6.1 Totdat alle verplichtingen, uit welke hoofde dan ook die de koper heeft of zal hebben jegens Gameseat.info volledig zijn nagekomen, blijven de geleverde zaken voor rekening en risico van de koper en, hetzij verwerkt hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van Gameseat.info.

6.2 De koper is niet bevoegd deze zaken aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen.

6.3 Ingeval de koper enige verplichting jegens Gameseat.info niet nakomt, is deze laatste zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen, terwijl de koper verplicht is de zaken alsdan op eerste afroep franco aan Gameseat.info te retourneren. Koper geeft bij dezen reeds onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gameseat.info om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gameseat.info zich bevinden.

6.4 Ingeval Gameseat.info een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van Gameseat.info tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

6.4 De koper is verplicht Gameseat.info terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

6.5 Mocht te eniger tijd blijken dat de koper niet aan de verplichtingen uit dit artikel heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 10% van het verschuldigde, dan wel minimaal EURO 175,00.

Artikel 7. Betaling.

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Gameseat behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om levering aan de koper onder rembours te doen plaatsvinden. Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht alle uit voorgenoemde weigering voortvloeiende kosten aan Gameseat te vergoeden.

7.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van Gameseat.info of op een door Gameseat.info aan te wijzen rekening.

7.4 Reclames van welke aard dan ook, geven de koper nimmer het recht betaling van een factuur te weigeren en/of op te schorten.

7.5 Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de in deze voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, dan verkeert de koper van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. In dat geval zal Gameseat.info gerechtigd zijn boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke rente, vermeerderd met 3%, in rekening te brengen vanaf het verzuim, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

7.6 Indien de koper in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Deze kosten belopen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van EURO 350,-.

Artikel 8. Reclame, Opschorting en Ontbinding.

8.1 Reclames, zowel op de uitvoering van de overeenkomst als ook op facturen, dienen op straffe van verval van recht, binnen 8 dagen na ontdekking c.q. binnen 8 dagen nadat ontdekking redelijkerwijs had kunnen plaatsvinden dan wel binnen 8 dagen na toezending van de facturen schriftelijk aan Gameseat.info kenbaar te worden gemaakt.

8.2 Retourzending door de koper, alsmede retourname met medewerking van vertegenwoordigers van Gameseat.info, kunnen uitsluitend leiden tot ontbinding van de overeenkomst indien en voor zover Gameseat.info zich hiermede schriftelijk akkoord heeft verklaard. De retourzending dient franco verzonden te worden en dient altijd vergezeld te gaan van een specificatie met vermelding van het factuurnummer waarmee de zaken zijn gefactureerd. Gameseat.info behoudt zich het recht voor om bij creditering van de retourgekomen zaken 10% behandelingskosten aan de koper in rekening te brengen. Zaken die langer dan 1 maand in het bezit van de koper zijn, worden niet voor retourname geaccepteerd. Alleen onbeschadigde producten in de originele verpakking komen in aanmerking voor retourname.

8.3 Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Gameseat.info gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement danwel aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de koper danwel aanvraag van voorgenoemde surséance of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Gameseat.info zal alsdan gerechtigd zijn, zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat Gameseat.info tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de aan Gameseat.info verder toekomende rechten. Gameseat.info zal gerechtigd zijn van de koper betaling te vorderen van reeds gemaakte kosten, schade en interesten, daaronder begrepen de door Gameseat.info gederfde winst, veroorzaakt door de tekortkoming van de koper.

8.4 Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is zowel Gameseat.info alsook de koper gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

8.5 Als overmacht wordt onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstaking, uitsluitingen, oproer zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadigingen van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, buitengewone omstandigheden zoals uit- en invoerverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers, uitval van elektriciteit en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten controle of de zeggenschap van Gameseat vallen.

8.6 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaatsvindt, verplicht binnen 14 dagen te kiezen voor uitvoering danwel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

8.7 Gameseat.info is gerechtigd betaling te vorderen van werkzaamheden die voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht alsmede van deelleveringen die door Gameseat.info zijn gedaan voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

8.8 Gameseat.info heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

8.9 Ingeval van ontbinding of opschorting der overeenkomst door Gameseat.info ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 9. Geschillen.

9.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, die slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verbandhoudende met aanbiedingen of overeenkomsten of rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de algemene voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zijn onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Gameseat.info, zulks onverminderd de bevoegdheid van Gameseat.info om desgewenst de rechter van de woonplaats van de koper te addiëren.

9.2 Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Gameseat.info en de koper is het Nederlands Recht toepasselijk. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Unlock the Ultimate Racing Experience with GameSeat!

One Formula 1 Racing Game Seat, dual positions! With our patented system, effortlessly switch your racing cockpit from Rally to F1 driver position instantly, no special tools needed!

One Formula1 Racing Gameseat, two positions! Thanks to our unique and strong patented system your racing cockpit can be changed from a Rally to F1 driver position in an instant, without the use of special tools.

News & Updates

Copyright © 2024 - GameSeat | Terms & ConditionsCookie Policy | Privacy Policy

×